Omet navegació

2. L’AIGUA, UNA SUBSTÀNCIA MOLT ESPECIAL

Llegeix el text següent i respon a les preguntes:

PREGUNTA 7

Qüestió

L’aigua dolça és un bé escàs i la seva distribució és desigual arreu del món.
En la taula següent podem apreciar com es distribueix l’aigua dolça en els diferents
continents i contrastar-la amb la distribució de la població mundial:

Segons les dades de la taula, a quin dels continents següents correspon una major
quantitat d’aigua disponible per habitant?

Respostes

a. Àsia

b. Àfrica

c. Europa

d. Amèrica del Sud

Realimentació

PREGUNTA 8

Qüestió

A causa de la seva elevada capacitat calorífica, l’aigua tarda més a escalfar-se i refredar-se
que la terra. Això fa que l’aigua sigui fonamental per regular el clima.
El clima de les zones costaneres és més suau que el de l’interior dels continents perquè...

Respostes

a. la terra acumula lentament l’energia tèrmica al llarg del dia i l’allibera gradualment durant la nit.

b. l’aigua del mar acumula lentament l’energia tèrmica al llarg del dia i l’allibera gradualment
durant la nit.

c. la terra acumula ràpidament l’energia tèrmica al llarg del dia i l’allibera, també de manera
ràpida, durant la nit.

d. l’aigua del mar acumula ràpidament l’energia tèrmica al llarg del dia i l’allibera, també de
manera ràpida, durant la nit.

Realimentació

PREGUNTA 9

Qüestió

Les substàncies acostumen a ser més denses en estat sòlid que en estat líquid. Però l’aigua
és una excepció, perquè és menys densa en estat sòlid que en estat líquid.
Per comprovar que el gel és menys dens que l’aigua líquida, quina de les accions següents
es pot fer?

Respostes

a. Verificar que el gel passa a estat líquid quan hi ha un augment de temperatura.

b. Verificar que l’aigua passa d’estat líquid a sòlid quan hi ha una baixada de temperatura.

c. Comparar el volum que ocupa una mateixa massa d’aigua en estat líquid i en estat sòlid.

d. Comparar la massa d’un tros de gel amb la massa d’aigua líquida resultant de la seva
descongelació.

Realimentació

PREGUNTA 10

Respon en un full apart i després comprova la teva resposta.

PREGUNTA 11

Quines característiques ha de tenir l’aigua per ser potable?
Marca, amb una creu (X) a VERITAT o MENTIDA, cadascuna de les afirmacions.

Qüestió 1

Ha d’estar lliure de virus, bacteris i partícules sòlides en suspensió

Qüestió 2

Ha de contenir una alta concentració de clor

Qüestió 3

Ha d’estar lliure de substàncies tòxiques

Qüestió 4

Ha d’estar lliure de sals minerals

PREGUNTA 12

Qüestió

Els rius són ecosistemes d’aigua dolça. La seva qualitat biològica es pot determinar a partir
de la presència o absència de determinats macroinvertebrats, invertebrats de més de 0,5
mil·límetres que viuen als ecosistemes aquàtics continentals (rius, basses, llacs…).

Per obtenir dades comparables de la qualitat biològica de dos rius diferents, la recollida
de mostres s’ha de fer...

Respostes

a. a una fondària diferent a cada riu.

b. en una estació de l’any diferent a cada riu.

c. en un tram del curs alt en un riu i en un tram del curs mitjà a l’altre riu.

d. utilitzant xarxes que tinguin forats amb una mida inferior a la dels macroinvertebrats.

Realimentació

PREGUNTA 13

A Catalunya, la tortuga de Florida es considera
espècie invasora perquè es troba fora de la seva
àrea de distribució natural. Suposa una amenaça
per a la flora i la fauna autòctones principalment
per la seva voracitat i el seu caràcter omnívor,
que la converteixen en depredadora de
nombroses espècies d’invertebrats i petits
vertebrats, així com plantes aquàtiques.
Explica per què disminuiria la població de
peixos d’un ecosistema d’aigua dolça si s’hi
introduïssin exemplars de tortuga de Florida.
Per respondre utilitza els conceptes següents: aliment, competència, depredador i
població. Subratlla aquestes paraules en la teva explicació.

Respon en un full apart i després comprova la teva resposta.