Omet navegació

4. ELS FERROCARRILS

Llegeix el text següent i respon a les preguntes:

PREGUNTA 20

Qüestió

La infografia següent proporciona dades sobre les emissions de diòxid de carboni
corresponents a diferents mitjans de transport.

A partir d’aquestes dades, calcula quin percentatge de les emissions de CO2 per passatger
i quilòmetre correspon al ferrocarril en relació amb el conjunt dels mitjans de transport
terrestres.

Respostes

a. 1,99 %

b. 3,36 %

c. 3,48 %

d. 14,0 %

Realimentació

PREGUNTA 25

Qüestió

Antigament, per facilitar la frenada del tren, s’elevava lleugerament el nivell de les vies a
les estacions, tal com mostra la figura següent:

Pel que fa al moviment del tren, elevar el nivell de les vies fa que...

Respostes

a. es desplaci l’aire i millori l’efecte aerodinàmic.

b. en cas d’inundació de l’estació, es faciliti l’evacuació de l’aigua.

c. en entrar a l’estació, l’energia potencial gravitatòria del tren es transformi en energia cinètica.

d. en entrar a l’estació, l’energia cinètica del tren es transformi en energia potencial gravitatòria.

Realimentació